Regulamin kart podarunkowych Fitnoteq

Czytaj

Regulamin kart podarunkowych Fitnoteq

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Fitnoteq – aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pracujące w systemie iOS lub Android, która służy do uprawiania fitness w domu oraz promowania aktywnego trybu życia

c. Karta Podarunkowa Fitnoteq– karta zawierająca kod aktywacyjny z termonem ważności 6 miesięcy, kod aktywuje się na stronie https://www.fitnoteq.com/pl

d. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości karty podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Fitnoteq wraz z kodem aktywacyjnym. Karta może być przekazana nabywcy drogą pocztową lub e mailową

e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Fitnoteq, aktywujący ją na stronie https://www.fitnoteq.com/pl

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Fitnoteq. Karta podarunkowa może zostać wysłana drogą pocztową lub e mailową do Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej Fitnoteq.

3. Wartość Karty Podarunkowej Fitnoteq wyrażona w PLN:

a. dostęp 3 miesięczny 59,99 zł

b. dostęp 6 miesięczny 121,99 zł

c. dostęp 12 miesięczny 179,99 zł

4. Karta Podarunkowa Fitnoteq nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Karta Podarunkowa Fitnoteq zachowuje ważność przez okres sześciu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Okres ważności Karty Podarunkowej Fitnoteq nie może zostać przedłużony.

6. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Fitnoteq Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

7. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Fitnoteq:

a. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

b. posiada termin ważności 180 dni od daty zakupu, po którym nie może być zrealizowana.

8. W wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej i braku aktywacji Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

9. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Fitnoteq będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

10. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Fitnoteq oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.fitnoteq.com/pl.